Wereldnieuws-2

 

 

 

Wegbereiding van zijnsontwikkeling.

De evolutie dwingt de samenleving een begin te maken met zijnsontwikkeling. Dat bestaat uit een spontaan ontstane tijdgeest met ontwikkelingen zoals de democratisering, de vrouwenrechten, het protest tegen de macht van het materialisme. Die ontwikkelingen zijn geen zijnsontwikkeling, maar ze bereiden wel de weg er naartoe omdat ze vergroting van de vrijheid nastreven.

De wegbereiding naar zijnsontwikkeling bestaat onder andere uit de onderstaande fenomenen. Daaronder tref je artikelen aan van meer recente voorbeelden daarvan. 

Naar recente artikelen en video's.

 1. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het vrijheid nastreeft en het Zijn de volmaakte vrijheid is.
 2. De individualisering en globalisering. Dit is wegbereidend omdat het bewust maakt van het deel- en het geheelzijn dat inherent is aan het Zijn.
 3. De wetenschap. Deze veroorzaakt wegbereiding omdat ze de mens bewust maakt van het feit dat zowel deel als geheel bestaan, dat niets zeker is en dat alles met alles (ogenblikkelijk) samenhangt inclusief de menselijke geest. En dat dit alles de mens dwingt zijn drang tot beheersing van het leven inclusief zichzelf los te laten oftewel zich over te geven aan het leven dat in het Zijn gerealiseerd is.
 4. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het voortkomt uit de drang naar vrijheid dat in het Zijn volmaakt is.
 5. Het centraal stellen van de mens. Dit is wegbereidend omdat in het Zijn de mens volmaakt één is met en gestuurd wordt door de Wil van het Geheel en dus volledig centraal staat.
 6. De human resource. Dit is wegbereidend omdat het erkent dat de continuïteit van de organisatie afhankelijk is van het benutten van alle vermogens (resources) van de medewerkers.
 7. De ik-bevestigende reclame (bijvoorbeeld: De iphone, “het beste wat je kunt worden is jezelf”). Dit is wegbereidend omdat het de mens de eigenwaarde geeft die volmaakt is in het Zijn.
 8. De ik-bevestigende manifestaties zoals de talentenprogramma’s op TV. Die zijn wegbereidend omdat ze de mens de eigenwaarde geven die volmaakt is in het Zijn.
 9. De ik-bewustwordende mogelijkheden zoals het TV-programma “Big brother”. Dit is wegbereidend omdat de mens zich daardoor leert herkennen en erkennen dat volmaakt is in het Zijn.
 10. Het netwerken. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van het geheel-zijn c.q. het verantwoordelijk zijn dat volmaakt is in het Zijn.
 11. De gedrevenheid naar uniek zijn. Dit is wegbereidend omdat het de mens zelfbewust en zelfwaarderend maakt dat volmaakt is in het Zijn.
 12. De noodzaak van specifieke motivatie (bijvoorbeeld: Waarom wil jij deze baan? Wat is jouw unieke bijdrage?).  Dit is wegbereidend omdat het de mens dwingt tot het herkennen en daarmee worden van wie hij/zij echt is dat voltooid is in het Zijn.
 13. De apocalyptische films en voorspellingen. Dit zijn wegbereidingen omdat deze de mens bewust maken van de mogelijkheid van totale vernietiging en daarmee van de totale vernietiging c.q. het sterven van zijn ego dat noodzakelijk is voor het openbaren en bijgevolg het realiseren van zijn Zijn (Apocalyps betekent zowel vernietiging als openbaring).
 14. De versnelde slechting van taboes. Dit is wegbereidend omdat het de mens innerlijk vrij maakt dat gerealiseerd  is in het Zijn.
 15. Mediation. Dit is wegbereidend omdat het een vorm van geschilbeslechting is die ervan uitgaat dat ieder mens het vermogen heeft een geschil zelf te beslechten. Het volmaakte vermogen tot geschilbeslechting is het volledig jezelf zijn of kortweg het Zijn. Want in het Zijn is de dualiteit overstegen en is derhalve het midden, het doel van mediation, bereikt.
 16. Dading. Dit is wegbereidend omdat het bestaat uit het in contact brengen van dader en slachtoffer. Dit contact bevordert het besef dat er in wezen geen goed en kwaad bestaat. Dat alles wat er gebeurt moet gebeuren ten dienste van een groter doel t.w. de ontwikkeling van het Zijn als zijnde de overstijging van goed en kwaad.
 17. De vermindering van de privacy, de openheid. Dit is wegbereidend omdat het de mens de innerlijke vrijheid geeft die volmaakt is in het Zijn.
 18. Het terug gaan naar dan wel het uitvoeren van de corebusiness. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van zijn kern waar hij in het Zijn volledig mee samenvalt.
 19. Het dienend leiderschap. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt het Geheel te dienen dat volmaakt is in het Zijn.
 20. De wens tot volledige vrije meningsuiting. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt zichzelf te zijn en bewust maakt van het feit dat vrije meningsuiting alleen kan als de mens in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gevoelens. Iets wat volmaakt is in het Zijn.
 21. De (politieke en economische) eenwording. Dit is wegbereidend omdat eenheid alleen in het Zijn bestaat.
 22. De verharding van de samenleving. Dit is wegbereidend omdat de confrontatie van de mens met zichzelf onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het Zijn zolang er niet aan de harmoniserende zijnsontwikkeling wordt gedaan.
 23. De digitalisering. Dit is wegbereidend omdat het Zijn digitaal in plaats van analoog is. Dat houdt in dat het puur zichzelf is in plaats van niet zichzelf ter wille van de ander. En dat het bij een keuze ja of nee is in plaats van een beetje ja en een beetje nee (bijv. eigenlijk nee, maar ja ter wille van de lieve vrede).
 24. Het populisme. Dit is wegbereidend omdat het volk gekend wordt in zijn (onderbuik)gevoelens en (zelf)erkenning onmisbaar is voor het realiseren van het Zijn.
 25. De vermenselijking van de politiek. Dit is wegbereidend omdat de politiek cultuurdrager is (het goede voorbeeld) en vermenselijking vraagt om te zijn wie de politicus is i.p.v. wandelend partijprogramma.
 26. Het nieuw gevonden Judas evangelie. Dit is wegbereidend omdat het aangeeft dat Judas niet, zoals het oordeel altijd is geweest, de verrader van Jezus was, maar zijn helper. Het feit dat de mensen dit een zeer opmerkelijk gegeven vinden wordt veroorzaakt door het feit dat ze de gevangene zijn van de dualiteit oftewel hun ego zijn. Want daardoor is het alleen mogelijk om de daad van Judas als goed of kwaad te beoordelen en niet als het Goede. Of anders gezegd, niet als een door het Ware Zelf/het Geheel/God ingegeven daad. Het feit dat er nu afgerekend wordt met het gangbare oordeel over Judas draagt bij aan het beëindigen van voornoemde gevangenschap en aldus aan de ontwikkeling van de eenwording met het Ware Zelf oftewel van het Zijn.
 27. Enz.


Voorbeelden daarvan tref je hieronder aan:
Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

Naar boven.

Afdrukken

Een open godsbeeld is veel aantrekkelijker

Een open godsbeeld is veel aantrekkelijker 01

 

 

 

Een open godsbeeld is veel aantrekkelijker 02De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat geloven in God verandert in één zijn met God. Maar voordat het zover is moet God eerst uit het heersende godsbeeld worden gehaald. Dit artikel van Bram Bregman, predikant te Emmeloord, helpt daarbij. Want hij pleit voor een open godsbeeld waarbij ieder vrij is om op zijn of haar eigen wijze in God te geloven. Daartoe moet, zo stelt hij, de kerk wel haar verticale kerkleer van eeuwen relativeren en de pluraliteit van onze postmoderne en postchristelijke tijd omarmen.

Als dat geschiedt, dan wordt God meer van de mensen dan van de kerk. En dat kan leiden tot het aanvaarden van God in jezelf in plaats van buiten jezelf en de kerk als plaatsvervanger ervan op aarde. De mens kan dan via de innerlijke weg naar God op zoek gaan en daar zijnsontwikkeling als zijnde de door het leven zelf gedirigeerde en dus enige weg naar het één zijn met God, het Zijn, voor toepassen.

Bron: Trouw 29 november 2016

Afdrukken

We struikelen over alle doemscenario's

We-struikelen-over-alle-doemscenariosDe kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat geschiedt enerzijds door de toename van crises en anderzijds door de toename van bewustwording, van spirituele ontwikkeling. Als gevolg van de weigering de spirituele ontwikkeling echt uit te voeren via zijnsontwikkeling nemen de crises toe tot zelfs een existentiële crisis: de opwarming van de aarde. Die dreiging wordt ervaren en geduid als de Apocalyps, de vernietiging van de mensheid.

Journalist Steven Strouykens heeft hier een boek over geschreven. In het gedeeltelijk hiernaast geplaatste artikel van Trouw hierover wordt duidelijk dat Steven geen andere oorzaak van die Apocalyps kan bedenken dan van buiten komende oorzaken. En dus niet de innerlijke oorzaak, bestaande uit het intrinsiek dualistische en derhalve zelfdestructieve ego, kan bedenken. Om die reden is het boek slechts wegbereidend voor zijnsontwikkeling.

Bron: Trouw 21 november 2016

Afdrukken

Waarom Trump?

TrumpDonald Trump wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten. In combinatie met de Brexit, het Oekraïne referendum en vergelijkbare processen is daarmee een duidelijke trend zichtbaar geworden. Alle deskundigen vragen zich af hoe dat mogelijk is gezien zijn gedrag. Niemand maar dan ook werkelijk niemand weet tot de fundamentele oorzaak en oplossing daarvan door te dringen. Het dichtstbij komt 'het verzet tegen de elite, de gevestigde orde, die de gewone man in de kou laat staan'. Want dat past in de evolutionaire kwantumsprong van ego naar Zijn die zich in de samenleving voltrekt als reactie van het leven op het feit dat de mens zichzelf dreigt uit te roeien en die de mens wil bevrijden van zijn ego, zijn gevangenschap van de materie, zijn intrinsieke onvrijheid.

Maar in dat inzicht ontbreekt zijnsontwikkeling als zijnde de methode waarmee de kwantumsprong voltooid kan worden en dus de echte oplossing is. Als gevolg daarvan wordt de oplossing weer gezocht in het ego-eigen maakbaarheididee, dus in het hebben van meer en meer via economische groei. Daarbij voorbijgaand aan het feit dat dat juist de existentiële dreiging vergroot. Trump jaagt ons dus de stuipen op het lijf. Temeer daar hij van het klimaatakkoord af wil en de bestaanszekerheid van mensen bedreigt (dreigende uitzetting, dreigende terugtrekking uit de NAVO, enz.).

Helaas is die existentiële angst precies wat de mens nodig heeft om zich bewust te worden van het feit dat dat het ego in stand houdt en dat dat via zijnsontwikkeling toegelaten moet worden om zich van het ego te bevrijden en daarmee het Zijn, de voltooiing van de kwantumsprong, te realiseren. Maar de gevestigde instituties willen hier niets maar dan ook niets van weten. Zelfs het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau, als zijnde de adviseur van de instituties niet. Ik ben dan ook benieuwd wat de volgende stap van het leven is om ons tot zijnsontwikkeling te dwingen. Meer terreur? Meer milieuvernietiging? Meer opwarming van de aarde en bijbehorende natuurrampen? Meer koude of misschien wel hete oorlog? Meer nucleaire dreiging? Meer verharding van de samenleving? Meer geloofsstrijd? We zullen het zien.

Afdrukken

Nexus Institute: What will save the world?

What will save the world 01De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de intrinsiek zelfdestructieve onbalans van het ego die zich nu manifesteert in de dreigende vernietiging van de mens via de opwarming van de aarde de vraag oproept: 'What will save the world?'

Het Nexus Institute stelt deze vraag op grond van de volgende constateringen: "Extremisme, fanatisme en barbarij zijn alom manifest. Meer en meer autoritaire regimes ontstaan en het fascisme keert terug in de westerse en Arabische wereld, politieke en academische ontkenningen ten spijt. De begrippen democratie en vrijheid worden maar al te vaak misbruikt, en verliezen daardoor hun betekenis. De cohesie in de samenleving en de solidariteit tussen volkeren verdwijnt en sociale ongelijkheid en xenofobie nemen toe. Er zijn machtselites zonder enige moraal die politiek onaanraakbaar zijn. De pax Americana is niet geëvolueerd tot een pax Humana. In plaats daarvan kennen we een hernieuwde strijd om de wereldheerschappij. De wereld zoals wij die nu kennen wordt afgebroken en vervuild, de vernietiging van de aarde gaat alsmaar door. Techniek blijkt naast een zege ook een monster van Frankenstein te zijn. Internationale instituties en organisaties verliezen gezag en daadkracht, en alom vermindert het vertrouwen in een democratische wereldorde. Geestelijke waarden en deugden lijken te verdwijnen in een oceaan van angsten, onzekerheden en begeerten. De taal van de muzen, de wereld van het boek, de liefde voor de wijsheid zijn fenomenen behorend bij een tijdperk dat definitief voorbij lijkt: het tijdperk van een door burgers gecultiveerd humanisme. Ondertussen zijn er een miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en armoede, die nergens welkom zijn... Wat zullen de gevolgen zijn? Als de toestand zo ernstig is als de berichten uit de wereld doen vermoeden, moet vervolgens de vraag worden gesteld wat nu eigenlijk het defect in onze beschaving is. Want waarom gaat het, blijkbaar, steeds weer mis?"

"Aan reeds gegeven antwoorden ontbreekt het niet. Het defect in onze samenleving zou komen door: Satan (de gnostici), de erfzonde (Paulus en Augustinus), menselijke begeerte (Spinoza), een gebrek aan zelfstandig denken (Kant), religie (Voltaire en Feuerbach), de rede (Rousseau), een crisis in de rede (Husserl, Horkheimer, en Pirsig), de dood van God (Nietzche), het kapitalisme (Marx), de pathologie van de beschaving (Freud), het verval van waarden (Herman Broch), de democratie (Ortega y Gasset), de teloorgang van het Europees humanisme (Thomas Mann),....Om slechts een paar filosofische visies te noemen die allemaal claimen de oorzaken van het defect in onze beschaving te kennen."

"Daarnaast zijn er uiteraard ook de niet minder belangrijke sociologische en pragmatische analyses die de crisverschijnselen in onze maatschappij willen duiden. Vaak wordt dan gewezen op het gecultiveerde egoïsme van het neoliberalisme, de economische crisis en de sociale ongelijkheid, het verraad der elites en verandering van machtsstructuren, de verwetenschappelijking en technologisering, het materialisme en decadentie, religieus fanatisme, ressentiment en verleidingen van de totalitaire politiek, de gecultiveerde betekenisloosheid door massamedia en de amusementsindustrie, een gebrek aan solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid in een geïndividualiseerde samenleving."

"Welke van deze antwoorden kunnen het beste de huidige toestand en ontwikkelingen in de wereld duiden? Pas als we dat weten, kunnen we pogen een antwoord te geven op de belangrijke vraag: Wat zal de wereld redden?"

Tot zover de tekst van het Nexus Institute. Duidelijk is dat er een oneindig aantal oorzaken en oplossingen gevonden kan worden die allemaal met elkaar samenhangen en mede daardoor niet doordringen tot de essentie van het probleem en dus ook niet van de oplossing. Dat is logisch, omdat ze zich allemaal bevinden op het niveau van de oneindig complexe vorm, de dualiteit. En dus bevinden op het niveau van het ego als zijnde de bewustzijnsstaat van de gevangenschap van de vorm, de dualiteit. Een gevangenschap waar de mens zich al in bevindt sinds het begin van zijn bestaan, ook al streeft hij sinds dat begin, zij het onbewust, naar de bevrijding van zijn ego via de zoektocht naar zijn verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg zijn Zijn. Die zoektocht is tot op heden mislukt. De reden daarvan is dat hij het Zijn zoekt in de vorm terwijl het geen vorm is. Dat mislukken heeft tot gevolg dat het ego, dat intrinsiek dualistisch en dus de staat van onbalans is die zelfdestructief is, nu de climax van deze zelfdestructie bereikt. En wel in de vorm van de vele crises met in ultimo de opwarming van de aarde die het voortbestaan van de mens bedreigt.

Wat de wereld zal redden is dus de ontwikkeling van het Zijn. Maar die ontwikkeling is het grootste taboe van de mens en ontbreekt dus in de samenleving. Sterker nog, die ontwikkeling wordt tegengewerkt dan wel genegeerd. Net als alle instituties maakt ook de wetenschap en dus ook het Nexus Instituut zich daar schuldig aan zo blijkt uit de pogingen van NLbe. Bekijken we het lijstje van de sprekers tijdens deze conferentie dan wordt duidelijk dat het taboe hoogstwaarschijnlijk overeind zal blijven en derhalve de crises zullen toenemen. Wellicht met als gevolg: 'Human extinction in our lifetime'.

Afdrukken

Human extinction in our lifetime

Global warming is real - and possibly even worse than we've been told. Could it lead to the destruction of human civilization within just a few decades? For tonight's Conversations With Great Minds - I'm joined by Guy McPherson -Professor Emeritus of Natural Resources - Ecology - and Evolutionary Biology at the University Arizona. Guy is one of America's most influential experts on global warming - and writes about a variety of climate change-related issues for the Arctic News and his own website - Nature Bats Last. In the field of climate science - Guy is best known for his assertion that runaway global warming is already on a path to cause the extinction of the human race - an idea he has written about in his book - "Going Dark."

Dit is schokkend nieuws. Zal de Apocalyps waar ik al jaren voor waarschuw dan toch gebeuren? We kunnen er nauwelijks omheen gezien de feiten genoemd door McPherson. Stel dat het waar is, is er dan niets wat we kunnen doen? Technisch niet, dat is duidelijk. Maar spiritueel? Wat mij betreft wel. Ik heb immers gezegd dat het ego als zijnde onze huidige bewustzijnsstaat intrinsiek zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt. En dat het dus noodzakelijker is dan ooit ons ervan te bevrijden door het realiseren van het Zijn. Dat is dus wat nu moet gebeuren. Voorkomen we daarmee ons uitsterven? Voor mij is het volstrekt duidelijk dat mijn werkelijkheid harmonieus is in het Zijn. Dat kan betekenen dat ik op de één of andere manier ontsnap aan mijn uitsterven samen met hen die ook het Zijn hebben gerealiseerd (scheiding der zielen). Of dat ik voordat de ellende toeslaat uit het leven genomen word? Ik zal het waarschijnlijk nog meemaken. Opmerkelijk is dat als McPherson gevraagd wordt naar de oplossing hij verwijst naar de manier waarop we met elkaar en onszelf omgaan. Dus naar een innerlijke verandering, naar het worden van een beter mens. Waaraan ik zou willen toevoegen, naar de volmaakte mens, naar het Zijn.

Vrij Nederland heeft hier op 24 augustus 2016 een artikel aan gewijd. Vraag het artikel, genaamd 'Guy McPherson uitsterving van de mensheid', op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Er is ook kritiek op wat McPherson beweert. Dat vindt je onder andere hier: How Guy McPherson gets it wrong. Of hier.
Het belangrijkste punt daarin is dat er in het verre verleden ook warmere klimaten zijn geweest zonder dat deze tot de uitbarsting van een alles vernietigende methaanbom hebben geleid.

Belangrijk is te beseffen dat het niet relevant is of McPherson of zijn critici gelijk hebben. Wat relevant is, is dat de ontwikkeling van het universum, de evolutie, om de ontwikkeling van het bewustzijn gaat en dat dat blijkbaar dient te geschieden via de mens. Het hele materiële universum is er dus voor de mens om zijn bewustzijn te vergroten via zijn bevrijding uit zijn gevangenschap van de materie (de dualiteit, het deel) en bijgevolg zijn eenwording met het geheel (het leven zelf, de natuur, het universum, God). Of kortweg om zijn Zijn te realiseren. Verder is het belangrijk te beseffen dat die eenwording, vanwege zijn gevangenschap van de dualiteit, niet kan zonder crisis (confrontatie) en aldus de uitsterving van de mens niet voor onmogelijk kan worden gehouden. Er wordt niet voor niets en al ver voor de huidige bedreiging van ons voortbestaan gesproken over De Apocalyps, het einde der tijden, het laatste oordeel, enz. Of dat werkelijk daartoe leidt of dat dat mogelijke vooruitzicht er is om ons te dwingen het Zijn te realiseren is de vraag. Gezien het taboe op het Zijn stevenen we nog steeds af op dat uitsterven. Maar wellicht redt de kwantumsprong ons of beter gezegd de bereidheid van de mens zijnsontwikkeling toe te passen.

De onderstaande lezing is met ondertiteling (selecteer onder tandwieltje).

Meer artikelen...

streep-bottom

nieuwsbriefdonateurs

 word-lidboek

 contact