Logo-NLbe

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit
Zijnsontwikkeling: de enige Weg naar het Zijn

Wereldnieuws-2

 

 

 

Wegbereiding van zijnsontwikkeling.

De evolutie dwingt de samenleving een begin te maken met zijnsontwikkeling. Dat bestaat uit een spontaan ontstane tijdgeest met ontwikkelingen zoals de democratisering, de vrouwenrechten, het protest tegen de macht van het materialisme. Die ontwikkelingen zijn geen zijnsontwikkeling, maar ze bereiden wel de weg er naartoe omdat ze vergroting van de vrijheid nastreven.

De wegbereiding naar zijnsontwikkeling bestaat onder andere uit de onderstaande fenomenen. Daaronder tref je artikelen aan van meer recente voorbeelden daarvan. 

Naar recente artikelen en video's.

 1. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het vrijheid nastreeft en het Zijn de volmaakte vrijheid is.
 2. De individualisering en globalisering. Dit is wegbereidend omdat het bewust maakt van het deel- en het geheelzijn dat inherent is aan het Zijn.
 3. De wetenschap. Deze veroorzaakt wegbereiding omdat ze de mens bewust maakt van het feit dat zowel deel als geheel bestaan, dat niets zeker is en dat alles met alles (ogenblikkelijk) samenhangt inclusief de menselijke geest. En dat dit alles de mens dwingt zijn drang tot beheersing van het leven inclusief zichzelf los te laten oftewel zich over te geven aan het leven dat in het Zijn gerealiseerd is.
 4. De democratisering. Dit is wegbereidend omdat het voortkomt uit de drang naar vrijheid dat in het Zijn volmaakt is.
 5. Het centraal stellen van de mens. Dit is wegbereidend omdat in het Zijn de mens volmaakt één is met en gestuurd wordt door de Wil van het Geheel en dus volledig centraal staat.
 6. De human resource. Dit is wegbereidend omdat het erkent dat de continuïteit van de organisatie afhankelijk is van het benutten van alle vermogens (resources) van de medewerkers.
 7. De ik-bevestigende reclame (bijvoorbeeld: De iphone, “het beste wat je kunt worden is jezelf”). Dit is wegbereidend omdat het de mens de eigenwaarde geeft die volmaakt is in het Zijn.
 8. De ik-bevestigende manifestaties zoals de talentenprogramma’s op TV. Die zijn wegbereidend omdat ze de mens de eigenwaarde geven die volmaakt is in het Zijn.
 9. De ik-bewustwordende mogelijkheden zoals het TV-programma “Big brother”. Dit is wegbereidend omdat de mens zich daardoor leert herkennen en erkennen dat volmaakt is in het Zijn.
 10. Het netwerken. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van het geheel-zijn c.q. het verantwoordelijk zijn dat volmaakt is in het Zijn.
 11. De gedrevenheid naar uniek zijn. Dit is wegbereidend omdat het de mens zelfbewust en zelfwaarderend maakt dat volmaakt is in het Zijn.
 12. De noodzaak van specifieke motivatie (bijvoorbeeld: Waarom wil jij deze baan? Wat is jouw unieke bijdrage?).  Dit is wegbereidend omdat het de mens dwingt tot het herkennen en daarmee worden van wie hij/zij echt is dat voltooid is in het Zijn.
 13. De apocalyptische films en voorspellingen. Dit zijn wegbereidingen omdat deze de mens bewust maken van de mogelijkheid van totale vernietiging en daarmee van de totale vernietiging c.q. het sterven van zijn ego dat noodzakelijk is voor het openbaren en bijgevolg het realiseren van zijn Zijn (Apocalyps betekent zowel vernietiging als openbaring).
 14. De versnelde slechting van taboes. Dit is wegbereidend omdat het de mens innerlijk vrij maakt dat gerealiseerd  is in het Zijn.
 15. Mediation. Dit is wegbereidend omdat het een vorm van geschilbeslechting is die ervan uitgaat dat ieder mens het vermogen heeft een geschil zelf te beslechten. Het volmaakte vermogen tot geschilbeslechting is het volledig jezelf zijn of kortweg het Zijn. Want in het Zijn is de dualiteit overstegen en is derhalve het midden, het doel van mediation, bereikt.
 16. Dading. Dit is wegbereidend omdat het bestaat uit het in contact brengen van dader en slachtoffer. Dit contact bevordert het besef dat er in wezen geen goed en kwaad bestaat. Dat alles wat er gebeurt moet gebeuren ten dienste van een groter doel t.w. de ontwikkeling van het Zijn als zijnde de overstijging van goed en kwaad.
 17. De vermindering van de privacy, de openheid. Dit is wegbereidend omdat het de mens de innerlijke vrijheid geeft die volmaakt is in het Zijn.
 18. Het terug gaan naar dan wel het uitvoeren van de corebusiness. Dit is wegbereidend omdat het de mens bewust maakt van zijn kern waar hij in het Zijn volledig mee samenvalt.
 19. Het dienend leiderschap. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt het Geheel te dienen dat volmaakt is in het Zijn.
 20. De wens tot volledige vrije meningsuiting. Dit is wegbereidend omdat het de mens helpt zichzelf te zijn en bewust maakt van het feit dat vrije meningsuiting alleen kan als de mens in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gevoelens. Iets wat volmaakt is in het Zijn.
 21. De (politieke en economische) eenwording. Dit is wegbereidend omdat eenheid alleen in het Zijn bestaat.
 22. De verharding van de samenleving. Dit is wegbereidend omdat de confrontatie van de mens met zichzelf onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het Zijn zolang er niet aan de harmoniserende zijnsontwikkeling wordt gedaan.
 23. De digitalisering. Dit is wegbereidend omdat het Zijn digitaal in plaats van analoog is. Dat houdt in dat het puur zichzelf is in plaats van niet zichzelf ter wille van de ander. En dat het bij een keuze ja of nee is in plaats van een beetje ja en een beetje nee (bijv. eigenlijk nee, maar ja ter wille van de lieve vrede).
 24. Het populisme. Dit is wegbereidend omdat het volk gekend wordt in zijn (onderbuik)gevoelens en (zelf)erkenning onmisbaar is voor het realiseren van het Zijn.
 25. De vermenselijking van de politiek. Dit is wegbereidend omdat de politiek cultuurdrager is (het goede voorbeeld) en vermenselijking vraagt om te zijn wie de politicus is i.p.v. wandelend partijprogramma.
 26. Het nieuw gevonden Judas evangelie. Dit is wegbereidend omdat het aangeeft dat Judas niet, zoals het oordeel altijd is geweest, de verrader van Jezus was, maar zijn helper. Het feit dat de mensen dit een zeer opmerkelijk gegeven vinden wordt veroorzaakt door het feit dat ze de gevangene zijn van de dualiteit oftewel hun ego zijn. Want daardoor is het alleen mogelijk om de daad van Judas als goed of kwaad te beoordelen en niet als het Goede. Of anders gezegd, niet als een door het Ware Zelf/het Geheel/God ingegeven daad. Het feit dat er nu afgerekend wordt met het gangbare oordeel over Judas draagt bij aan het beëindigen van voornoemde gevangenschap en aldus aan de ontwikkeling van de eenwording met het Ware Zelf oftewel van het Zijn.
 27. Enz.


Voorbeelden daarvan tref je hieronder aan:
Wil je de vernieuwingen van deze pagina ontvangen, abonneer je dan via rss-logo31x31
Wil je bericht van ieder nieuw artikel per email ontvangen, abonneer je dan op de weblog van NLbe www.kwantumsprong.blogspot.nl.

Het auteursrecht verbiedt artikelen integraal op internet te zetten. Om die reden zijn ze via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te vragen.

Naar boven.

De participatiesamenleving: nieuwe stap in de kwantumsprong van ego naar Zijn

Participatiesamenleving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de troonrede van 2013 stond dat de regering de participatiesamenleving wil. Dat is een nieuwe stap in de kwantumsprong van ego naar Zijn die zich in de samenleving voltrekt. Bezien we de participatiesamenleving in dit perspectief dan wordt duidelijk wat dit in wezen is en waarom dit noodzakelijk is.

Wat is de kwantumsprong van ego naar Zijn en waarom is dat belangrijk?
De kwantumsprong van ego naar Zijn is het proces in de samenleving dat de mens maatschappelijk, moreel en spiritueel op zichzelf terugwerpt waardoor hij zichzelf moet en wil zijn en op zoek is naar zijn Zijn (wie hij echt is). Dat is belangrijk, omdat het ego de staat van gevangenschap van de materie, de dualiteit, en daarmee de staat van onbalans is die zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt in de vorm van crises die ons voortbestaan bedreigen.

Waaraan is die kwantumsprong te herkennen?
Het ego is de gevangenschap van de materie, de dualiteit (de verdeeldheid), het deel, oorzaak en gevolg, ruimte en tijd. Daardoor is het qua bewustzijn afgescheiden van de geest, de singulariteit (de eenheid), het geheel, alles hangt met alles samen, ruimte- en tijdloosheid (het hier en nu) of kortweg van het Zijn. Als gevolg van die afgescheidenheid ervaart het zichzelf als onvolmaakt, streeft het naar volmaaktheid en heeft het de illusie dat die volmaaktheid via de beheersing van de materie in plaats van de bevrijding ervan te realiseren is. Die illusie is wat wordt aangeduid als het maakbaarheididee. In deze tijd wordt dat idee losgelaten. Daardoor wordt de (schijn)waarheid van de religie, de ideologie en de wetenschap steeds minder als dogma, als bron van zelfsturing, gehanteerd. Vandaar de leegloop van de kerk, de kloof tussen burger en politiek, de kennisinflatie. Dit heeft tot gevolg dat de mens op zichzelf wordt teruggeworpen. Dat ‘zelf’ is het intrinsiek dualistische ego. Vandaar de verharding van de samenleving. Vanwege het nog dominante ego wordt getracht die verharding op grond van het maakbaarheididee in plaats van de ontwikkeling van het Zijn op te lossen. Dat geschiedt door de verharding te intensiveren, dus door harder optreden. Gevolg: een negatieve spiraal.

Wat is volgens de regering een participatiesamenleving en wat zijn de motieven daarvoor?
Dat is een samenleving waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar eigen leven en omgeving. Concreet betekent dit dat iedereen naar vermogen aan het werk moet en zorg draagt voor elkaar. Wat dit concreet betekent, moet nog nader worden ingevuld.

Wat zijn de motieven van de regering?

 • Economische groei.
 • Vermindering werkeloosheid.
 • Minimale afhankelijkheid van de verzorgingsstaat.
 • Bezuiniging op de sociale voorzieningen.
 • Afbraak van de verzorgingsstaat (neoliberale ideologie).

Dit betekent dat de motieven over vorm, over (niet)hebben, gaan en dus ego-motieven zijn die niet direct gericht zijn op het realiseren van het Zijn.

Wat is een participatiesamenleving in wezen?
In wezen is dat een Zijnssamenleving. Dat houdt een samenleving is waarin iedere burger het verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn heeft gerealiseerd waar de mensheid al vanaf het begin van haar bestaan naar streeft maar nog steeds niet gerealiseerd heeft.

Draagt de door de regering gewenste participatiesamenleving bij aan de realisering van het Zijn en daarmee aan de voltooiing van de kwantumsprong?
Het Zijn is het één zijn van de mens met zichzelf en het geheel (het leven zelf, de natuur, het universum, God). Het Zijn is dus de staat van eenheid. Participatie is een eenheid op basis van vorm (geld, gedrag). Het Zijn is echter geen vorm. Daarom draagt de participatiesamenleving van de regering niet in directe zin bij aan de realisering van het Zijn. Het draagt er wel indirect aan bij. Het werpt de mensen namelijk nog meer terug op zichzelf dan al aan de gang is als gevolg van de teloorgang van het maakbaarheididee en het daarmee samenhangende verlies van autoriteit van de als dogma gehanteerde (schijn)waarheden van de op dit idee gebaseerde instituties. Dit met als gevolg dat de mensen zichzelf moeten en willen zijn en op zoek zijn naar hun Zijn (wie ze echt zijn).

Helpt de regering de mensen bij het realiseren van het Zijn en zo nee waarom niet?
Nee. De reden is dat machthebbers het meest onderhevig zijn aan de beheersdrang van het ego en daardoor niet willen dat mensen innerlijk vrij/zelfstandig worden, ook al wordt daar lippendienst aan bewezen. Bovendien is de hele economie gebaseerd op het maakbaarheididee en zijn er derhalve grote belangen die het realiseren van het Zijn tegenwerken. De religie loopt daar paradoxaal genoeg in voorop zoals zij al eeuwen doet.

Wat als het Zijn niet wordt gerealiseerd?
Het niet-Zijn, beter bekend als het ego, is de staat van gevangenschap van de materie, de dualiteit, waar ieder mens mee begint zodra hij/zij op aarde komt. Dat is echter de staat van onbalans die zelfdestructief is. In deze tijd wordt de climax van die zelfdestructie bereikt in de vorm van crises die ons voortbestaan bedreigen. Dit betekent dat als het Zijn niet wordt gerealiseerd de crises zullen toenemen en wellicht tot een Apocalyps zullen leiden. Iets wat niet denkbeeldig is gezien de voortschrijdende opwarming van de aarde en de bevolkingstoename.

Hoe wordt het Zijn gerealiseerd?
Het Zijn wordt gerealiseerd door middel van zijnsontwikkeling. Dat is de universele Weg naar het Zijn die door het leven zelf, die op niets anders uit is dan het realiseren van het Zijn, wordt gedirigeerd. Het bestaat uit:

 1. Het bewust zijn van de gevoelens die door het leven geraakt worden (wat voel je), het accepteren van of beter gezegd het verantwoordelijkheid nemen voor deze gevoelens (niet een ander de schuld ervan geven) en tot op het punt van bevrijding toelaten van deze gevoelens, hoe pijnlijk ook.
 2. Het negeren van de wil van het ego bestaande uit de in gedachten gevatte wil van de gevoelens die door het leven geraakt worden en uit is op de tegenwerking van A.
 3. Het toelaten van het Licht van het Zijn.
 4. Het overgeven aan de Wil van het Zijn ongeacht de consequenties ervan. Deze Wil kan niet gekend, maar wel ervaren worden als de impuls tot manifestatie in het hier en nu oftewel als dat wat vanzelf gebeurt.

Wordt zijnsontwikkeling toegepast in de samenleving?
Op een hoogst enkele uitzondering na niet. Dit als gevolg van het feit dat het ego nog dominant is. Het ego tracht wel in toenemende mate het Zijn te realiseren. Als gevolg van de gevangenschap van de materie ervan doet het dit door middel van bedachte methoden die beweren het Zijn of andere benamingen daarvoor dan wel eigenschappen van het Zijn zoals balans, rust, kracht, mededogen, vervuldheid, e.d. te realiseren. Die bewering wordt als waar aangenomen omdat de methoden een prettig gevoel opleveren. Die bewering is echter niet waar, omdat het niet gaat om het realiseren (maken) van een prettig gevoel, maar om het vrij/los komen van alle gevoelens, dus van zowel de prettige als de onprettige. Aangezien de mensen op zoek zijn naar het Zijn (wie ze echt zijn) is er belangstelling voor deze methoden. Maar deze methoden realiseren het Zijn niet, omdat het leven zelf, dat geen methode is, de dirigent ervan is. Met andere woorden, het leven confronteert je met je gevoelens of je dat nu wilt of niet. Daarmee geeft het je de kans je er bewust van te worden en er zijnsontwikkeling op toe te passen (zie boven). Zodoende geeft het je de mogelijkheid de afgescheidenheid van het leven, het Geheel, de eenheid, op te heffen oftewel je uit je ego, je gevangenschap van de materie, te bevrijden en daarmee het Zijn te realiseren.

Vanwege de beheersdrang van het ego zijn er inmiddels zo veel methoden gecreëerd dat door de bomen het bos oftewel het universele niet meer gezien kan worden en daardoor zijnsontwikkeling nog meer uit beeld verdwijnt. Veelal worden de methoden gelegitimeerd op grond van de veronderstelling dat er vele wegen naar Rome (het Zijn) zijn. Maar dat geldt alleen voor de confrontatie en bijgevolg de bewustwording van onze gevoelens dat door deze methoden geschiedt en niet voor het daadwerkelijk realiseren van het Zijn. Want daartoe dient zijnsontwikkeling, dat geen methode (geen confronterende vorm) is, toegepast te worden.

Wat is nodig voor het toepassen van zijnsontwikkeling door de samenleving?
Gezien het algemeen belang ervan, dient de overheid voor de algemene toepassing ervan zorg te dragen. Het argument van de overheid om dat niet te doen is haar overtuiging dat het niet haar taak is de samenleving een nieuwe levensovertuiging aan te reiken. Zijnsontwikkeling is echter geen levensovertuiging. Het bevrijdt de mens uit zijn ego, zijn gevangenschap van de materie, en daarmee van zijn behoefte aan houvast zoals een levensovertuiging. Het maakt de mens dus innerlijk vrij van iedere levensovertuiging. Bovendien is het de vervanging van het nu achterhaalde maakbaarheididee dat tot op heden als onze grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing heeft gefungeerd. Een idee dat achterhaald is omdat het inherent is aan het zelfdestructieve ego en deze zelfdestructie nu een existentiële climax nadert.

Zie artikel van NLbe over participatiesamenleving.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
streep-bottom
nieuwsbriefdonateurs boekcontact